Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3663

СЪОБЩЕНИЕ

                                        

 

ДО

Всички собственици и носители на ограничени вещни права на

УПИ XIX337, кв.46 по плана на с.Черни връх, представляващ ПИ с идентификатор 80916.501.781 по КККР на с.Черни връх

 

На основание чл.131, ал.2, във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Ви съобщаваме, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/

-Издадена е Заповед №РД-09-965/14.10.2020г. на Кмета на Община Камено, с която е одобрен проект за  изменение на подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП –ПЗ/ на УПИ XIX337, кв.46 по плана на с.Черни връх, представляващ ПИ с идентификатор 80916.501.781 по КККР на с.Черни връх/, с който се предвижда свободностоящо застрояване, като елемент на застрояването се запазва съществуващата сграда

-На основание одобрен инвестиционен проект е издадено Разрешение за строеж №36/16.10.2020г. за обект:Жилищна сграда- пристройка и реконструкция на покрива“, ЗПсъщ. жс=РЗП-76кв.м, ЗПпр.= РЗП-40кв.м, ЗПобщо= РЗП-116кв.м, находящ се в УПИ/ XIX337, кв.5 по плана на с.Черни връх , представляващ ПИ с идентификатор 80916.501.781 по КККР на с.Черни връх, Община   Камено

 

Заповедта, одобрените проекти и разрешението за строеж са изложени в сградата на Община Камено /техническа служба/ всеки ден от 8:30 до 17:00 часа.

 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено