Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

Изх.№54-00-105/24.11.2020г.    

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

ДО

ТАНЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

и чрез нея до ЯНЧО ЗЛАТКОВ ВАСИЛЕВ

ж.к.“Меден Рудник“, бл.52, вх.2, ет.2, ап.28

гр.Бургас

 (като собственици  на УПИ  II192кв.27  по плана на с. Тръстиково)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

  На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че в общинска администрация е постъпило заявление за одобряване на проект на подробен устройствен план – план за регулация  /ПУП-ПР/ на  урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII169, кв.27 по плана на с.Тръстиково, Община Камено, с възложител „РОЙДЖАН“ЕООД.

Проектът е изложен в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения до дирекцията в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено

 

 

 

 

/инж.Р.Димитрова- гл. инженер/тви