Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

23.11.2020г.                                 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

- С Решение №12-10/29.10.2020г. иа Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал.1, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Камено

Одобрява предсатвеното задание и разрешава на заявителите да разработят  проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.10.14 по КККР на с.Константиново, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за жилищно строителство“, във връзка с реализиране на инвестиционни намерения.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено