Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3701

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено  съобщава:

- С Решение №12-9/29.10.2020г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,:

1.Общински съвет Камено дава принципно съгласие за  изработването на проект за изменение на ПУП-План за регулация   на УПИ  IX-снс, УПИ X-снс и УПИ XI-снс,442 в кв.86 по плана на гр. Камено.

2.Възлага на кмета на община Камено да извърши необходимите правни и фактически действия за разрешаване на осн.чл.135, ал. от ЗУТ изработването на проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ ІХ-снс, УПИ Х-снс, УПИ ХІ-снс, 442 в кв.86 по плана на гр.Камено.

 

 - С Решение №12-13/29.10.2020г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21,ал.1,т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.124а, във връзка с чл. 111,ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет:

1.ОДОБРЯВА представеното Задание и РАЗРЕШАВА изработването на специализиран Подробен устройствен план – план за застрояване на част от ПИ 35883.107.96 по КККР на землище на гр.Камено, с цел промяна на предназначението на земята за изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци на открито.

2.ВЪЗЛАГА И УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Камено да извърши всички необходими правни и фактически, последващи законови действия по изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено