Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3700

Изх.№94-00-2593/25.11.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

 от

ОБЩИНА КАМЕНО

 

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в общинска администрация е  постъпила служебна преписка за процедиране и одобряване на проект за Изменение на ПУП-ПЗ и ПУП-РУП на УПИ XVI-1289, кв.68 по плана на гр.Камено.

 Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

Дирекция УТЕС

 при Община Камено

 

 

 

 

.