Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3699

 

Изх.№08-00-92/25.11.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

 от

ОБЩИНА КАМЕНО

 

 

 Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в общинска администрация е  постъпила преписка за процедиране и одобряване на проект на Специализиран ПУП за рекултивация на съществуващо сметище в ПИ с идентификатор 57337.42.90 по КККР на с.Полски извор, община Камено.

 Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

Дирекция УТЕС

 при Община Камено