Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3697

 

 

Изх.№08-00-94/25.11.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

 от

ОБЩИНА КАМЕНО

 

 

 Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в общинска администрация е  постъпила служебна преписка за процедиране и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за улична регулация /ЧИ ПУП-ПУР/  на улици между о.т.148, о.т.149, о.т.150, о.т.154, о.т.153 и о.т.152 касаещо границите на кв.75а и Подробен устрийствен план –План за регулация и застояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 2100, ПИ 1873 и ПИ 2101 по плана на гр.Камено..

 Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

Дирекция УТЕС

 при Община Камено

 

 

 

 

.