Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

- С Решение №15-44/28.01.2021г. на Общински съвет Камено:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ , Общински съвет Камено одобрява представеното задание и разрешава на заявителя да разработи  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на  ПИ с идентификатор  73388.89.13 по КККР на землището с.Тръстиково, местност „Извън регулация“,  с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за вилно строителство“, с възложител Живко Трифонов Петков

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено

 


Изх.№69-00-914/22.02.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

- С Решение №15-42/28.01.2021г. на Общински съвет Камено:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.1  от ЗУТ , Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното Задание и РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване / ПУП - ПРЗ / на ПИ с идентификатор  63478.41.27 по КККР на землище с.Русокастро, местност „Голям камък“/Рускин/ , Община Камено с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за други рекреации“, с възложител „Сдружение на ловците и риболовците “Лебед“

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено

 


 

Изх.№94-00-2798/22.02.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

- С Решение №15-43/28.01.2021г. на Общински съвет Камено:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ , Общински съвет Камено одобрява представеното задание и разрешава на заявителя да разработи  проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на  ПИ 52 по ЗЗП на с.Тръстиково,  с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за вилно строителство“, с възложител Мария Кирилова.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено

 

 

 

 


Изх.№94-00-287/22.02.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

- С Решение №15-41/28.01.2021г. на Общински съвет Камено:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.1  и т.2 от ЗУТ ,Общински съвет Камено:

1.Одобрява представеното задание и разрешава на заявителя да разработи  проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор57337.110.104  по КККР на с.Полски извор, , община Камено , с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за жилищно  строителство“

2. Разрешава изработването  на проект за ПУП-ПУР за продължаване на съществуващата улица до новообразуваните УПИ,  с възложител Алекси Иванов Граматиков.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено