Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Обявление за обществено обсъждане

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЧРЕЗ ПИРОЛИЗА В ЧАСТ ОТ ИМОТ № 000349 (НОВ 000387) В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС“

 

 

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в част от имот № 000349 (нов № 000387) в землището на гр. Камено, община Камено, област Бургас“.

Срещата ще се проведе на 19.04.2021 г. от 16:00 часа в театралния салон на към Читалище „Просвета-1927“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 84.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, както и в РИОСВ-Бургас – гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, в офиса на фирма „Индустриал Процессинг Груп“ ООД – гр. Бургас, ул. „Съединение“, № 5, ет. 3, офис 5 и на интернет страниците на възложителя: http://www.kameno.bg.

Писмени становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят в деловодството в сградата на Община Камено, РИОСВ-Бургас и в офиса на възложителя до 19.04.2021 г., както и на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Община Камено: Богомила Куцарова – еколог, тел.: +359 897 099 853; е-mail: obshtina@kameno.bg, от страна на възложителя: Димитър Сотиров, тел.: +359 899 914 040, е-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com.

Доклад за оценка въздействието върху околната среда