Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3914

 

Изх.№94-00-2567/29.09.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-978/29.09.2021г. на Кмета на Община Камено, на основание  чл.135, ал.3  и  §8, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПР на УПИ XXII468  и УПИ XXIV649,  кв.63 по плана на гр.Камено, община Камено, с цел поставяне в съответствие на вътрешната регулационна граница между двата имота със съществуващата имотна граница, с възложител Христо Атанасов Пръвчев.

 

 

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено