Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3915

 

Изх.№94-00-2631/08.10.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-996/08.10.2021г. на Кмета на Община Камено, с която на основание  чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ ПУП -ПР/ на УПИ VIII158  с цел  поставяне на улично-регулационната граница в съответствие с имотната граница на ПИ с идентификатор 80916.501.158 по КККР на с.Черни връх, с възложител Диляна Станимирова Томова.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено


 

Изх.№94-00-2707/08.10.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-990/08.10.2021г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.подробен устройствен планплан за застрояване /ПУП –ПЗ/ на ПИ с идентификатор 73211.18.30/ бивш стопански двор/ по КККР на землището на с.Трояново, местност „Летище“, Община Камено.

2.Технически инвестиционен проект  за обект:“Автомобилна везна“ ПИ с идентификатор 73211.18.30/стопански двор/ по КККР на землището на с.Трояново,

с възложител Николай Матев Матев.

 

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено