Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3916

 

Публикивано на:понеделник 11.10.2021г.

Валидно до:понеделник 25.10.2021г.

 

ДО

СТОЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

ул.“Гладстон“№47

гр.Бургас

 

КОПИЕ

ИВАН ТОДОРОВ ШАВОВ

ж.к.“Зорница“, бл.20, ет.11, ап.3

гр.Бургас

 

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед №РД-09-992/08.10.2021г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на  Подробен устройствен план-   план за регулация /ЧИ ПУП – ПР/  на УПИ I22, кв.18  по плана на с.Полски извор,   Община Камено, с който имота се разделя на два нови УПИ –УПИ XIX227  и УПИ XX22 кв.18 по плана на с.Полски извор, Община Камено,  съгласно  нанесените в съответния цвят  линии, надписи и щрихи в графичната част.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено

/инж.Р.Димитрова- гл. инженер/тви


Публикивано на:понеделник 11.10.2021г.

Валидно до:понеделник 25.10.2021г.

 

ДО

МАРИН КОЛЕВ ДИНЕВ

ул.“Константин Величков“, бл.8, вх.А, ет.2, ап.19

гр.Казанлък

 

РАДКО ХРИСТОВ АТАНАСОВ и чрез него до

СТЕФКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ул.“Луда Камчия“№6

гр.Камено

 

КОПИЕ

ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ЗЛАТАНОВА- пълномощник на

СНЦ „Верният настойник“

ж.к.“Славейков“, бл.55, вх.19,ет.5

гр.Бургас

 

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед №РД-09-993/08.10.2021г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на  Подробен устройствен план-   план за регулация и застрояване /ЧИ ПУП – ПРЗ/  на УПИ XI1000 и УПИ X999 , кв.87 по плана на с. гр.Камено, Община Камено, с който двата УПИ се обединяват в един нов УПИ XXII999,1000, кв.87 с предназначение „за дом за възрастни хора“ при запазване устройствената зона и параметрите на застрояване, съгласно  нанесените в съответния цвят  линии, надписи и щрихи в графичната част.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено

 


Публикивано на:понеделник 11.10.2021г.

Валидно до:понеделник 25.10.2021г.

 

ДО

СТОЯН СЛАВОВ СТОЙКОВ

ул.“Цар Калоян“№71, ет.3, ап.8

гр.Бургас

 

СЛАВИ СТОЯНОВ СТОЙКОВ

ж.к.“Меден Рудник“, бл.116, вг.2 , ап.6

гр.Бургас

 

МАРУСЯ СТОЯНОВА КАДЕВА

ул.“Пиротска“/Есперанто/ №37, ет.4

гр.Бургас

 

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СТОЯНОВ и чрез него до

ЯНКА КОСТАДИНОВАМНСТОЯНОВА

Кв.“Горно Езерово“кв.25, бл.13, вх.А, ет.2

гр.Бургас

 

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА  КОЛЕВА

ж.к.“Славейков“, бл.65,вх.4, ет.6

гр.Бургас

 

КОПИЕ

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ БОЗВЕЛИЕВ-пълномощник на

Живко Трифонов Петков и др.

ж.к.“Изгрев“, бл.39, вг.6, ет.7

гр.Бургас

 

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед №РД-09-994/08.10.2021г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на  Подробен устройствен план –План за регулация / ЧИ ПУП-ПР/ на УПИ I284,  кв.58 по плана на с.Тръстиково, Община Камено, с който вътрешната югоизточна  регулационна граница  на УПИ I284  към УПИ II283, УПИ III283 и УПИ IV283, кв.58 по плана на с.Тръстиково се провежда по съществуващата имотна граница,  съгласно  нанесените в съответния цвят  линии, надписи и щрихи в графичната част.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено

отвил:......................

/инж.Р.Димитрова- гл. инженер/тви

 


 

Публикивано на:понеделник 11.10.2021г.

Валидно до:понеделник 25.10.2021г.

 

ДО

ДИРЕКЦИЯ БФМПОС -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА КАМЕНО

 

ТОДОРКА КИРОВА НЕНКОВА и чрез нея

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕНКОВ

ул.“Витоша“№14

гр.Камено

 

СЛАВИ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ул.“Оборище“, бл.1, вх.1, ет.2, ап.4

гр.Камено

 

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед №РД-09-995/08.10.2021г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за изменение на  Подробен устройствен план –План за регулация /ЧИ ПУП-ПР/ на УПИ IX-снс, УПИ X-снс и УПИ XI-снс,442 в кв.36 по плана на гр. Камено, с който се променят  регулационните граници  на УПИ и се обособяват нови УПИ- УПИ IX-снс, УПИ XVIIснс  и УПИ XVIII442, кв.36  и се провежда нова улична регулация от о.т.238а до о.т.238б , съобразно съществуващата улица “Трета“ с ширина на улицата 8м

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“