Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3917

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на капково напояване за ПИ с идентификатори 11096.6.12, 11096.6.22, 11096.6.23, 11096.6.46, 11096.9.108 и 11096.10.2 по КК на с. Винарско, община Камено, засаждане на трайни насаждения – череши в ПИ с идентификатори 11096.6.12, 11096.6.22 и 11096.6.23 по КК, м. „Срипката“, землище на с. Винарско, община Камено и закупуване на селскостопанска техника“, с възложител: Недка Тонева.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Създаване на 99,000 дка овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец, капково-напоителна система, изграждане на ограда, склад за селскостопанска прикачна техника и инвентари, автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди с мощност 28.8 kWp и закупуване на земеделско оборудване в имоти с идентификатори 73211.89.32, 73211.89.34 и 73211.89.35 по КК на с. Трояново, местност „Санър Баир“, община Камено“, с възложител: ЗП Георги Ганчев.