Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

НОВИ АЛТЕРНАТИВИ

Съгласно подписаното Партньорско споразумение № BG05-0203-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Камено, на територията на община Камено се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
#slideshow-815

Община Камено  като партньор на Агенция социално подпомагане, която е конкретен бенифициент  по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”с управляващ орган на Оперетивна програма”Развитие на човешки ресурси”2014-2020 г.  започва прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата”Личен асистент” от 27.03.2015 до 09.04.2015 год. Заявления след този срок няма да бъдат приемани.

Заявленията ще се подават сградата на Дейност”Социални услуги и подпомагане”

от 08.00 ч.на 27.03.2015 до 15.00 ч. на 09.04.2015 г.

Телефони за връзка: 05515 2050;0897099808

Лице за контакт Венета Стоянова

Необходими документи за кандидатите за ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

- Документ за самоличност;

- Трудова книжка

- Свидетелство за съдимост

- Служебна бележка от Бюрото по труда за регистрация

Необходими документи за кандидатите за ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"

- Действащо Решение на ТЕЛК;

- Документ за самоличност;

- Акт за раждане за децата с увреждания


ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА