Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

МИРГ „Бургас-Камено“ с първи четири подписани договора по проектни предложения за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

#slideshow-3518

 

 На 07.01.2020 г. приключи приема на проектни предложения по мярка 508-1 030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Мярката е насочена към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др. Основната цел е да бъдат подпомогнати кандидати, чийто проекти допринасят за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията.
Със заповед № МДР-ПП-09-4 от 20.01.2020 г на Д-р Лозана Василева, Зам. Министър и Ръководител на УО на ПМДР 2014-2020-. беше определена оценителна комисия за оценка на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.030 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”. Оценителната комисия приключи работата си с оценителен доклад от 08.04.2020 г., одобрен от ръководителя на Управляващия орган.


 

Одобрен бюджет МЯРКА Номер на ПП Наименование Име на кандидат Основна информация
197 813,51 лв. от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от държавния бюджет на Република България 508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ BG14MFOP001-4.030-0004 Назад към лютиерството и корените на кайлии Народно Читалище „Просвета-1927“ Ремонтни дейности по части от сградата ба НЧ „Просвета-1927“ и оборудване на помещениятаДокументиране и изследване на занаята за изработка на народни инструменти – нематериално културно наследствоСъздаване на туристически продукт, предаване и популяризиране.

 

Сред познавачите на българската музика Камено е място, познато изключително с майсторите на традиционни български инструменти. Два рода са съхранили през вековете майсторството да сътвориш от дървото предмет, който в ръцете на музикантите оживява и ни пренася в света на предците ни – вътрешното усещане, къде е България. В Камено живеят и работят едни от най-добрите съвременни майстори на гъдулка, кавала и гайдата, добре познати у нас и в чужбина. От техните ръце излизат инструментите на най-популярните български музиканти. Изработването на народни инструменти е стар и важен занаят, без който опазването на българските музикални традиции е невъзможно. Има ли обаче кой да продължи делото на майсторите на гайди и гъдулки и как това може да бъде поощрено? Все по-трудно се намират желаещи да изучават фолклорно изпълнителско изкуство, което се отразява и на лютиерите и техния занаят. Търсенето намалява, с което изчезва и стимулът майсторите да поддържат и развиват тази интересна професия - част от българското нематериално културно наследство. Популяризирането на инструментите сред младите хора и представянето им чрез музиката, която те даряват на различни нива, езици и публики чрез използването на иновативни методи и инф.технологии, е единствен начин за съхранение. За целите на опазването, документирането, представянето и популяризирането на това изключително ценно наследство на кайлии, НЧ „Просвета-1927“ предвижда ремонт обновяване на част от читалищната сграда в гр. Камено с цел да се изгради експозиция и да се предложи място за предаване на занаятите на младите хора в подходяща среда, закупуване на оборудване за осветление и озвучаване на фестивални събития; провеждане на серия от културни събития. Предложената инициатива ще спомогне за опазването на нематериалното културно наследство на Камено, развитието на културата в общината, създаването и провеждането на нови събития от културния календар, както и популяризирането му като уникален туристически продукт.