Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Програма Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, с наименование Една точка за нулеви отпадъци- Местните общности в подкрепа на кръговата икономика

 

Договор № Д-33-40/ 13.09.2021 г. с Бенефициент Община Камено в партньорство с Община Карнобат по Програма „ Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, с наименование „ Една точка за нулеви отпадъци- Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, с регистрационен номер в ИСУН BGEN VIRONMENT-3.002-0008

 

Бюджет на проекта: 779 629.10 лв. /398 618.03 евро/.

 

Продължителност: 24 месеца.

 

Проектното предложение е насочено към въвеждане на общински схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от домакинства (хартия, стъкло, метал, опасни отпадъци от бита, електрическо оборудване, текстил и зелени отпадъци) на територията на двете общини - Камено и Карнобат. Въвеждането на схемите ще се осъществи на база разработване на модел за оценка на потреблението и тенденциите при генериране на отпадъци, за да се отчетат специфичните характеристики на местните общности, потоците отпадъци и капацитета за управление. Проектът предвижда тестване на добри практики за въвеждане на общински центрове за разделно събиране на отпадъци и пилотен модел за публично - частно партньорство за въвеждане на местна депозитна система за стимулиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки. И двата модела транспонират добри практики от системата за устойчиво управление на отпадъци в Норвегия и са оценени като ефективни за локалния контекст на малките населени места, в които ще се прилагат. Проектът включва следните дейности:

1. Дейности по управление на проекта, подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на външни изпълнители, одит на проекта;

2. Разработване на модел за оценка на потреблението;

3. Въвеждане на общински схеми за разделно събиране на отпадъци от домакинства, включително мобилни центрове за разделно събиране и система от контейнери за зелен отпадък;

4. Пилотен проект за публично - частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци на територията на Община Камено;

5. Изграждане на инфраструктура за оползотворяване на разделно събрани зелени отпадъци на територията на двете общини;

 6. Дейности по информация и комуникация за популяризиране на резултатите от проекта и приноса на ФМ на ЕИП- информационни кампании, пресконференции, разработване на Интернет страница и Интерактивна карта с местоположението на площадките за разделно събиране, електронна брошура за проекта, кампании в социалните медии, мерки за визуализация.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на капацитета и средата за устойчиво управление на отпадъците на територията на общините Камено и Карнобат чрез въвеждане на общински схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци, за които има въведени национални цели: отпадъци от хартия, стъкло, метал, опасни отпадъци от бита, електрическо оборудване, текстил и биоразградими отпадъци. Очакваните резултати от проекта са свързани с намаляване на количествата генерирани отпадъци и подобряване качествата на средата за живот в двете общини, като принос за целите на националните политики и целите на програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП. Дефинирани са следните специфичните цели на проекта:

1) Въвеждане и функциониране на ефективни и съобразени с местните специфики общински схеми за разделно събиране на отпадъци;

2) Увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци и намаляване на риска от депонирането им;

3) Стимулиране активното участие на местните общности в прилагането на политики и модели за устойчиво управление на отпадъците.