Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО"

Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
#slideshow-287
 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

 

На 03.10.2011 г. между Община Камено и МРРБ – управляващ орган на ОП „Регионално развитие” - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", беше подписан договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-5/2009/023 "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено", с продължителност 15 месеца (от 03.10.2011 г. до 02.01.2013 г.)

Общата стойност на проекта възлиза на 3 948 100,92 лв. разпределени както следва:

- 3 355 885, 78 лв., съставляващи 85 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие

- 394 215, 14 лв., съставляващи 9.9849306 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е съфинансиране от националния бюджет

- 198 000, 00 лв., съставляващи 5.0150694 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е задължителен собствен принос

Общата цел на проекта:

Подобряване на жизнената среда в гр. Камено, като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие

Специфичните цели на проекта са:

Цялостно подобряване на физическата градска среда в гр. Камено, допринасяща за подобряване на качеството за живот и условията на труд;

• Подобряване на екологичния аспект на градската среда в гр. Камено и създаване на условия за отдих на местното население;

• Подобряване достъпа до общинска администрация, обществени сгради и зони за отдих в гр. Камено за групи в неравностойно положение и допринасянае за тяхната интеграция;

• Повишаване безопасността и сигурността на градската среда;

 

След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4- 5/2009/023 от 03.10.2011 г., предварително избраният Ръководител на проекта, съвместно с Ръководството на Общината, избра членовете и сформира екипа по проекта.


Документация за провеждане на обществена поръчка: "Благоустрояване, озеленяване, рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено”

Количествено-стойностна сметка

Отговори на постъпили въпроси

Отговори на постъпили въпроси

Отговори на постъпили въпроси

ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ - І ЕТАП

ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Сключен договор с "ТОРКРЕТ" ЕООД - гр. Бургас

Сключен договор с Консорциум "Хан Крум" - гр. Бургас

Покана за провеждане на първа копка

Откриваща пресконференция и първа копка

Информация за напредъка на проекта

Информация за напредъка на проекта

Покана за провеждане на заключителна пресконференция