Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

"ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ - РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА КАМЕНО"

Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.06-0029 от 19.09.2012 г. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
#slideshow-277
СХЕМА: BG051PO001-4.1.06 „РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ”
 
Бенефициент: ОБЩИНА КАМЕНО
 
Партньори:
СОУ „Христо Ботев“ гр. Камено
ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро
ОУ „Христо Ботев“ с. Трояново
НУ „Братя Миладинови“ с. Кръстина


Бюджет на проекта: 127 386. 81 лв.


Продължителност на проекта: 19.ІХ.2012 – 31.Х.2013 г.


Цели на проекта:

Обща цел:
Подкрепа за реинтеграция на отпадналите ученици от образователната система на територията на Община Камено и превенция на повторното им отпадане.
 
Специфични цели:
1. Повишаване на мотивацията на отпадналите от образователната система ученици за завръщане в училище.
2. Осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализация на процеса на реинтеграция на отпадналите ученици чрез подобряване капацитета на педагогическия персонал и осигуряване на спомагателни учебно-технически средства.
3. Предоставяне на допълнителна образователна подготовка по основните учебни предмети за учениците отпаднали от училище.
4. Подкрепа за интеграция на ученици от ромската етническа общност и изграждане на ефективна мултикултурна среда в четири училища от Община Камено.
 
Диплянка