Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Реализирани проекти

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА КАМЕНО
Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-66/18.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
прочети
СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА КАМЕНО
Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД 09-62/15.06.2011г. и допълнително споразумение №РД 09-171/04.12.2013 г. Проекта за социално включване (ПСВ), финансиран със заемни средства от Световна банка
прочети
НОВИ АЛТЕРНАТИВИ
Съгласно подписаното Партньорско споразумение № BG05-0203-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Камено, на територията на община Камено се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
прочети