Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Април 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА(прекратена процедура):„Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Камено и управление на проект за „Рехабилитация и модернизация на градски стадион в гр. Камено” 14.04.201612.05.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:„ ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СМЕТ ТИП „БОБЪР” , КАЗАНИ ЗА СМЕТ ТИП „МЕВА” , КОШ ЗА СМЕТ НА СТОЙКА И КОЛЕЛА ЗА КОНТЕЙНЕР ТИП „БОБЪР“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО“ 14.04.201627.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Ремонт на общинска пътна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция №1: Ремонт на IV-на пътна мрежа на път – 79061 – с. Черни връх-с. Полски извор и Обособена позиция 2: Частично асфалтиране на улична пътна мрежа в населените места на Община Камено”. 14.04.201626.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО УПИ ІV, КВ.74 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАМЕНО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО В КВ. 58 ПО ПЛАНА НА С.ВИНАРСКО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЗАТРЕВЯВАНЕ В ГРАД КАМЕНО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 4: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО В ЦЕНТРАЛЕН ПАРК ГРАД КАМЕНО ПИ 8015 ПО КАДАСТРАЛЕН ПЛАН 14.04.201626.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:„Почистване и ликвидиране на сметища за твърди битови отпадъци в Oбщина Камено”. 13.04.201626.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА(прекратена):„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“- „Реконструкция на общински път BGS 1051 / III-539/, Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново / II– 79 / и рехабилитация на общински път BGS 1053/ ІІ-79, Констатиново-Бургас/Черни връх-Полски извор /ІІІ-7907/“ 13.04.201625.04.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ, КАКТО СЛЕДВА : 1 БР. КОЛЕСЕН КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ – ФАБРИЧНО НОВ И 1 БР. СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ ФАБРИЧНО НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН 8+1.2 КУБ.М. 13.04.201631.05.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Избор на изпълнител за осигуряване на доставка на обществената поръчка с предмет : „Доставка на електроматериали и ел.резервни части за улично осветление за нуждите на община Камено“ 05.04.201614.04.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА(коригирана информация) С ПРЕДМЕТ:Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено”, обособени в позиции: Обособена позиция №1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция №2 –„Доставка на бетон” , Обособена позиция №3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция №4 – „Доставка на В и К материали” и Обособена позиция №5 – „Доставка на строителни материали 04.04.201612.05.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013