Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3777

изх.№94-00-444/31.03.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-344/26.03.2021г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.135, ал.3  и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено изработване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ ПУП -ПРЗ/ на УПИ II86, кв.23 по плана на с.Желязово , с цел разделяне на УПИ и обособяване  на  седем  нови самостоятелни УПИ  с  проектни номера,  УПИ V54,  УПИ VI54, УПИ VII54, УПИ VIII54, УПИ  IX54,  УПИ X54  и УПИ XI54 и улица-тупик с ширина 3.5м за достъп до два новообразувани УПИ, с възложител Кирил Димитров Панчуков.

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено


 

изх.№94-00-619/31.03.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-385/31.03.2021г. на Кмета на Община Камено, на основание  чл.135, ал.3 ,  §8, ал.2, т.3  от ЗУТ е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ  на УПИ VII25 и  УПИ V24, кв.12 по плана на с. Вратица, Община Камено , с цел  поставяне на вътрешно -регулационната граница  между двата имота в съответствие със съществуващата имотна граница и указване начин на бъдещо основно и допълващо застрояване с отчитане на съществуващите сгради и постройки, с възложители Генчо Петров Кръстев, Кръстьо Петров Кръстев и Иринка Генова Димитрова,

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено


Изх.№54-00-105/31.03.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО             

ТАНЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

и чрез нея до ЯНЧО ЗЛАТКОВ ВАСИЛЕВ

ж.к.“Меден Рудник“, бл.52, вх.2, ет.2, ап.28

гр.Бургас

 (като собственици  на УПИ  II192кв.27  по плана на с. Тръстиково)

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-09-241/05.03.2021г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за изменение на  Подробен устройствен план –План за регулация / ЧИ ПУП-ПР/ на УПИ XII169, кв.27  по плана на с.Тръстиково, Община Камено, с който дворищно-регулационната граница между  УПИ XII169 и УПИ V170 , кв.27 се провежда по съществуващата имотна граница, съгласно нанесените в съответния цвят  линии  и надписи в графичната част

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта пред Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14-дневен срок от съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено