Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3781

 

Изх.№54-00-105/02.04.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО             

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МЕРАНЛИЕВ

ж.к.“Лазур“, бл.46, вх.1, ет.8, ап.15

гр.Бургас

(като съсобственик на УПИ V170 , кв.27  по плана на с. Тръстиково)

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-09-241/05.03.2021г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за изменение на  Подробен устройствен план –План за регулация / ЧИ ПУП-ПР/ на УПИ XII169, кв.27  по плана на с.Тръстиково, Община Камено, с който дворищно-регулационната граница между  УПИ XII169 и УПИ V170 , кв.27 се провежда по съществуващата имотна граница, съгласно нанесените в съответния цвят  линии  и надписи в графичната част

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта пред Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14-дневен срок от съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено