Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До

 

Георги Иванов Колев

с.Кръстина

 (като собственик на УПИ  IV-86 в кв.22 а / ПИ 86 / по плана на с.Кръстина, общ. Камено)

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Райна Атанасова Кръстева, с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на с.Кръстина, с което се засягат границите на имот № 86 и се попълват два нови имота. Проектът е изложен в дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на публикуването му, да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти..

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед за промяна на кадастралния план на с.Кръстина, община Камено по отношение на цитираните имоти.

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“