Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3831

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

 

 

 

До

 

Собствениците и носители на вещни права на УПИ VІІІ-147 в кв.19 по плана на гр.Камено

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Атанас Христов Апостолов с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на гр.Камено, с което се засягат границите на ПИ №31 и ПИ №30 и се попълва нов имот – ПИ 2196. Проектът е изложен в дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 7 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

 

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва да се явите за подписване на Акт за непълноти и грешки на 28.06.2021 г. в 10.00 часа в техническа служба.

 

 

 

Таня Терзиева/п/

Заместник Кмет на Община Камено