Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3832

 

Изх.№94-00-1174/08.06.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-80608/08.06.2021г. на Kмета на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 3 и §8, ал.2, т.3 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ ПУП -ПР/ на УПИ IV167  и УПИ V164, кв.26, с цел поставяне в съответствие на вътрешната регулационна граница между двата имота със съществуваща имотна граница , за който е приключила процедурата по промяна на кадастралния план, с възложител Ивайло Кънчев Христов.

 

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 


Изх.№94-00-986/08.06.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-607/08.06.2021г. на Кмета на Община Камено, на основание  чл.135, ал.3  и  § 8, ал.2 , т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПР на УПИ III226 и УПИ XX1227, кв.28   по плана на гр.Камено, с цел поставяне в съответствие на вътрешната регулационна граница между двата имота със съществуващата имотна граница , за които е приключила процедурата по промяна на кадастралния план, с възложители Веселин Митев Димитров и Димитринка Иванова Георгиева

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено

 

 

 

 


Изх.№94-00-502/27.04.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-502/27.04.2021г. на Kмета на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ ПУП -ПР/ на УПИ I22, кв.18  по плана на с.Полски извор,   Община Камено, с цел разделяне на УПИ и обособяване на два нови самостоятелни УПИ  с  проектни номера  УПИ XIX и УПИ XX и запазване предназначението „за жилищно строителство“, с възложител Иван Тодоров Шавов.

 

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено