Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3850
Изх.№69-00-126/21.07.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Камено съобщава, че в бр.60 от 20.07.2021г. в Неофициалния раздел на Държавен вестник е публикувано Решение №19-13 на Общински съвет Камено , с което е разрешено  изработването на проект  на ПУП-парцеларен план за обект: “Път за достъп до ПИ с идентификатор  63478.41.27 по КККР на землище с.Русокастро“ в обхвата на ПИ 63478.41.30 по КККР на землище с.Русокастро,  местност „Голям камък“/Рускин/ , Община Камено
 
 
Дирекция УТЕСТК
при Община камено