Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3851
 
 
  
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”
 
 
До 
Собствениците и носители на вещни права на УПИ VІІІ-147 в кв.19 
по плана на гр.Камено.
 
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-818/15.07.2021 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на гр.Камено, състояща се в промяна на границите на  ПИ 30 и ПИ 31 и попълване на нов ПИ 2196. 
Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.
Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.
 
 
 
 
Таня Терзиева/п/
Заместник Кмет на Община Камено