Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3896

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че Община Камено има следното инвестиционно предложение:

„Изготвяне на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 80916.50.50 по КККР на с. Черни връх, местност „Свети Георги“ и ПУП – ПУР за нова улица обслужваща новообразувани УПИ в ПИ с идентификатор 80916.50.50 по КККР на с. Черни връх от същ. о.т.114а до нови осови точки“

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова – Гл. специалист екология/Еколог.