Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3942

№94-00-3076/23.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

 

Със Заповед №РД-09-1157/22.11.2021г. на Кмета на Община Камено, с която  на основание  чл.135, ал.3  И ЧЛ.134,АЛ.2,Т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ на  УПИ IX2196, кв.19 по плана на  гр.Камено, Община Камено, с цел промяна предназначението на имота „за винарна“ при запазване на устройствената зона –Жм –жилищна зона замалко етажно застрояване.

Дирекция УТЕСТК
при Община  Камено