Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3943

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – гр. Бургас, вх. № 32-00-201/16.11.2021 г. за постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция, техника и ремонт в имот с идентификатор 35883.23.16 по КК на гр. Камено, местност „Кавак дере“, община Камено, с възложител: „Смарт Груп Холд“ ЕООД.