Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3944

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че Община Камено има следното инвестиционно предложение:

       „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Винарско, община Камено – I етап: о.т.28-о.т.27; о.т.30-о.т.32; о.т.30-о.т.76; о.т.76-о.т.77; о.т.74-о.т.76; о.т.76-о.т.81; о.т.79-о.т.81; о.т.81-о.т.82; о.т.80-о.т.117-о.т.119; о.т.79-т.1; о.т.115-о.т.117; о.т.79-о.т.120а-о.т.120; о.т.119-о.т.120-о.т.123; о.т.119-о.т.130-о.т.131-о.т.132; о.т.130-о.т.129-о.т.127; о.т.131-о.т.138“

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова – Гл. специалист екология/Еколог.