Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3947

 

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До                                                                                                   Изх.№94-00-2374/26.11.2021 г.

 

Господина Маринова Петкова

гр.Бургас

ж.к.“Меден рудник“ бл.26, ет.12,ап.1

(като наследник на Марин Киров Георгиев - собственик на УПИ  ХІV-113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП/ по плана на с.Русокастро, общ. Камено)

 

Веска Маринова Георгиева

гр.Бургас

ж.к.“Меден рудник“ бл.12, вх.6, ет.8,ап.32

(като наследник на Марин Киров Георгиев - собственик на УПИ  ХІV-113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП/ по плана на с.Русокастро, общ. Камено)

 

Митко Маринов Георгиев

гр.Бургас

ж.к.“Братя Миладинови“ бл.8, вх.2, ет.2,ап.27

(като наследник на Марин Киров Георгиев - собственик на УПИ  ХІV-113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП/ по плана на с.Русокастро, общ. Камено)

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Милена Йорданова Тодорова, като наследник на Йордан Желязков Тодоров, с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на с.Русокастро, с което се променят границите на ПИ 113 в кв.4 и се попълват два нови имота – ПИ 602 и ПИ 603. Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 7 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва да бъде издадена заповед за промяна на кадастралния план на с.Русокастро, по отношение на цитираните имоти.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“