Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3975

 

изх.№94-00-3294/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

ДО

 Н-ци на ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

ЛЮБОМИР ГАНЧЕВ ЖЕЛЕВ

кв.“Банево, ул.“Пирин“№23

гр.Бургас

(като собственици на ПИ с идентификтор 43623.3.16 по КККР на землището на с.Ливада)

 

Н- ци на ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА

ЗЛАТИНА КОСТОВА ЯНЕВА

ж.к.“Братя Миладинови“№62, вх.1, ет.2, ап.3

(като собственик на ПИ с идентификтор 43623.3.19 по КККР на землището на с.Ливада)

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект на Подробен устройствен план –План за регулация   и застрояване / ПУП-ПРЗ/  на ПИ с идентинтификатори 43623.3.17 и 43623.3.18 по КККР на землището на с.Ливада,  местност “До село“, с който се урегулират и се обособява нов УПИ I17,18  с отреждане за жилищно  строителство“, при параметри на застрояване за устройствена зона – „Жм”, а именно: плътност на застрояване – макс. 60%, интензивност на застрояване макс. 1.2, макс. етажност до 3  етажа с макс. височина до 10.00м, озеленяване мин.  40%.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

          На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението в горната хипотеза по реда на АПК

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено

 


изх.№94-00-3287/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

ДО

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА и чрез нея до

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ж.к.“Братя Миладинови“№27, вх.3, ет.6

гр.Бургас

/като собственици на УПИ X27 ,  кв.19 по плана на гр.Камено/

 

 

   Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план –План за регулация   и застрояване /ЧИ ПУП-ПРЗ/  на УПИ IX2196, кв.19 по плана на  гр.Камено, Община Камено, с цел отреждане на имота „за винарна“ в  устройствената зона –Жм.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

          На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението в горната хипотеза по реда на АПК

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено

 


 

изх.№94-00-3026/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

ДО

СТЕФАН ХРИСТОВ МОНЕВ

ул.“Юрий Гагарин“№6, вх.1, ет.1,ап.2

гр.Камено

/като собственици на УПИ VI1157,1156кв.102 по плана на гр.Камено)

 

ДОБРИ СТЕФАНОВ ДОБРЕВ

ул.“Царевец“/“Пионерска“/№3

гр.Камено

(като собственик на УПИ VII1158, кв.102 по плана на гр.Камено)

 

 

   Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план –План за регулация   /ЧИ ПУП-ПР/  на УПИ XVI1158кв.102 по плана на гр.Камено, Община Камено,  с който вътрешните регулационни граници към съседните  УПИ XI1159 , УПИ VII1158   и УПИ VI1157,1156, в.102  се провеждат по съществуващите имотни граници.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

          На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението в горната хипотеза по реда на АПК

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено

 


 

Изх.№94-00-2743/12.01.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО

ИВАН МИЛАНОВ ИВАНОВ и чрез него до

СЪБА ВЛАСЕВА ИВАНОВА

ул.“Георги Кондолов“№6

гр.Камено

(като собственици на УПИ XXIV649, кв.63 по плана на гр.Камено )

 

ХРИСТО АТАНАСОВ ПРЪЧЕВ

ул.“Георги Кондолов“

гр.Камено

(като собственик на УПИ XXII648, кв.63 по плана на гр.Камено )

 

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-09-1180/08.12.2021г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ ПУП-ПР/ на УПИ XXII648, кв.63 по плана на гр.Камено, с който дворищно-регулационната граница на УПИ XXII468  към съседния УПИ XXIV649 , кв.63 се провежда по съществуващата имотна граница, съгласно нанесените в съответния цвят  линии  и надписи в графичната част .

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения до дирекцията в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено

 


 

 

Изх.№69-00-964/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-008/06.01.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.подробен устройствен планплан за застрояване /ПУП –ПЗ/ на част от ПИ с идентификатор 12245.18.23 и част от ПИ с идентификатор 12245.18.24 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Каята“, Община Камено.

2.Технически инвестиционен проект  за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 180mWp“, разположена в обособената част за застрояване от ПИ с идентификатор 12245.18.23 и част от ПИ с идентификатор 12245.18.24 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Каята“, Община Камено.

 

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено