Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3976

 

Изх.№69-00-965/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-009/06.01.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.подробен устройствен планплан за застрояване /ПУП –ПЗ/ на  ПИ с идентификатор 12245.20.16 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Чардак тарла“, Община Камено.

2.Технически инвестиционен проект  за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 180mWp“, в ПИ с идентификатор 12245.20.16 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Чардак тарла“, Община Камено.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Изх.№69-00-961/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-006/06.01.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.подробен устройствен планплан за застрояване /ПУП –ПЗ/ на ПИ с идентификатор 12245.14.1, ПИ с идентификатор 12245.14.3 и ПИ с идентификатор 12245.14.48 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Шумната могила“, Община Камено.

2.Технически инвестиционен проект  за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 180mWp“, разположена в новообособен имот с проектен идентификатор, образуван от обединяването на ПИ с идентификатор 12245.14.1, ПИ с идентификатор 12245.14.3 и ПИ с идентификатор 12245.14.48 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Шумната могила“, Община Камено.

 

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 


 

Изх.№69-00-963/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-010/06.01.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.подробен устройствен планплан за застрояване /ПУП –ПЗ/ на част от ПИ с идентификатор 12245.17.8 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Кюпек дере“, Община Камено.

2.Технически инвестиционен проект  за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 180mWp“, разположена в обособената част за застрояване  от ПИ с идентификатор 12245.17.8 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Кюпек дере“, Община Камено.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

 

 


 

Изх.№69-00-962/12.01.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-007/06.01.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.подробен устройствен планплан за застрояване /ПУП –ПЗ/ на част от ПИ с идентификатор 12245.15.11 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Браницата“, Община Камено.

2.Технически инвестиционен проект  за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 180mWp“, разположена в обособената част за застрояване  от ПИ с идентификатор 12245.15.11 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Браницата“, Община Камено.

 

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено