Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3980

                                                               

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

                                                                                         

 Изх.№94-00-2329/17.01.2022 г.

                                                                        

 

До

Надка Вълкова Кършелиева

с.Трояново

ул.“Атанас Манчев“ №14

(като наследник на Еню Маврев Кършелиев, собственик на УПИ  VІ-221 в кв.21 и УПИ ІХ-221 в кв.21 /част от ПИ 221 по КП/ по плана на с.Трояново, общ. Камено)

 

Красимир Енев Кършелиев

гр.Айтос

ул.“Д-р Петър Берон“ №1, вх.3, ет.1

(като наследник на Еню Маврев Кършелиев, собственик на УПИ  VІ-221 в кв.21 и УПИ ІХ-221 в кв.21 /част от ПИ 221 по КП/ по плана на с.Трояново, общ. Камено)

 

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Стоян Ганчев Ганчев с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на с.Трояново, с което се променят границите на ПИ 223 в кв.11 и кв.21 и се попълва нов ПИ 581. Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 7 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва да се явите за подписване на Акт за непълноти и грешки на 07.02.2022 г. в 10.00 часа в техническа служба.

 

 

 

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“