Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4078

ДО                                                                                                               Изх.№94-00-642/03.05.2022 г.

                                                                                                           Важи до 09.05.2022 г.

 

 

 

ФИЛКА АНДОНОВА ДЖАКОВА

ж.к.“Славейков“№71, вх.1, ет.1, ап.1

гр. Бургас

 (като наследник на Стоян Бенков Стоянов -  собственик на ПИ с идентификатор 80916.10.17 по КККР на с.Черни връх)

 

СТОЯН АНДОНОВ ДЖАКОВ

ж.к.“Славейков“№71, вх.1, ет.1, ап.2

гр. Бургас

 (като наследник на Стоян Бенков Стоянов -  собственик на ПИ с идентификатор 80916.10.17 по КККР на с.Черни връх)

 

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ж.к.“Меден рудник“№15 а, вх.2, ет.5, ап.12

гр. Бургас

(като наследник на Димо Бенков Стоянов -  собственик на ПИ с идентификатор 80916.10.16 по КККР на с.Черни връх)

 

ГЕОРГИ ХРИСТОВ АРНАУДОВ

ж.к.“Меден Рудник“ №47, вх.1, ет.6, ап.12

гр. Бургас

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 80916.501.35 по КККР на с.Черни връх)

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/  на ПИ с идентификатори 80916.10.487; 80916.10.488 и ПИ с идентификатор 80916.10.491 по КККР на с.Черни връх, община Камено, с който имотите се урегулират и се обособяват УПИ VІІ-491, УПИ VІІІ-488 и УПИ ІV-487, с предназначение „За вилно строителство“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“


 

ДО                                                                                                               Изх.№54-00-61/03.05.2022 г.

                                                                                                           Важи до 09.05.2022 г.

 

СТАНЧО ЖЕЛЕВ ТОТЕВ

ул.“Миньорска“№25 А

гр. Бургас

 (като наследник на Анастасия Георгиева Узунова - собственик на ПИ с идентификатор 80916.76.47 по КККР на с.Черни връх)

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТОТЕВ,

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за Подробен устройствен план –План за регулация / ПУП-ПР/  и изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 80916.76.52, ПИ с идентификатор 80916.76.53 и ПИ с идентификатор 80916.76.22 по КККР на с.Черни връх, община Камено, с който имотите се урегулират и се обособява УПИ І с предназначение „За фотоволтаична ел.централа с мощност до 2MW и трафопост“ и УПИ ІІ с предназначение „За сграда за обслужващ персонал“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“


 

ДО                                                                                                               Изх.№94-00-643/03.05.2022 г.

                                                                                                           Важи до 09.05.2022 г.

 

 

СТЕФКА КОСТАДИНОВА ТЪРМЪКОВА

ул.“Освобождение“№11

гр. Камено

 (като наследник на Георги Величков Търмъков - собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.257 по КККР на гр.Камено)

 

ТОДОРКА ГОРГИЕВА КУНЧЕВА

ж.к.“Славейков“ бл.66, ет.2, ап.4

гр. Бургас

 (като наследник на Петко Христов Кунчев собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.190 по КККР на гр.Камено)

 

ХРИСТО ПЕТКОВ КУНЧЕВ

Район „Надежда“

ж.к.“Надежда 4“ бл.452, вх.Г, ет.4, ап.48

гр. София

 (като наследник на Петко Христов Кунчев собственик на ПИ  35883.104.190 по КККР на гр.Камено)

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/  на ПИ с идентификатор 35883.104.256 по КККР на гр.Камено, община Камено, с който имота се урегулира и се обособява УПИ І104.256, с предназначение „За жилищно строителство“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“


 

 

ДО                                                                                                               Изх.№94-00-616/13.05.2022 г.

                                                                                                           Важи до 09.05.2022 г.

 

СТОЯНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ж.к.“Иван Славейков“ 23, вх.7, ет.4, ап.11

гр.Бургас

 (като собственик на ПИ 4 в ЗЗП на с.Полски извор, част от ПИ с идентификатор 57337.110.89  по КККР )

 

„ВЕРТИКАЛСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ул.“Александровска“ №58

гр.Бургас

(като собственик на ПИ 7 в ЗЗП на с.Полски извор, ПИ с идентификатор 57337.110.89 по КККР)

 

АЛЕКСИ ИВАНОВ ГРАМАТИКОВ И

МАРИЯ ТОДОРОВА ГРАМАТИКОВА

ж.к.“Братя Миладинови“ бл.5, вх.2, ет.5

гр.Бургас

(като собственици на ПИ ПИ 6 в ЗЗП на с.Полски извор)

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране на проект за Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 57337.110.104 по КККР на с.Полски извор, състоящ се в урегулиране и обособяване на три нови УПИ: ХІ105, ХІІ106 и  ХІІІ107, с предназначение „За жилищно строителство“ и ПУП-ПУР за продължаване на съществуваща улица до новообразуваните упи.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“