Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4098

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

С Решение №23-31/26.05.2022 г. на Общински съвет Камено:

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №54-00-47/07.04.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Нова кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20 kV на П/С Мандра до нов БКТП, разположен в ПИ с идентификатор 80916.78.83, м-стта „Дебелата кория“ по КККР на с.Черни връх;

2.Дава предварително принципно съгласие за преминаване през ПИ с идентификатори 80916.74.31, 80916.74.39, 80916.74.33, 80916.76.50, 80916.78.68 по КККР на землището на с.Черни връх, община Камено – общинска собственост.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

С Решение №24-31/26.05.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №54-00-84/07.004.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Нова кабелна линия 20 кV, извод ВС Върли бряг 1 до нов БКТП, разположен в ПИ с идентификатор 80916.76.34, м.“Кантона“ по КККР на с.Черни връх;

2. Дава предварително принципно съгласие за преминаване през ПИ с идентификатор 80916.76.51 по КККР на землището на с.Черни връх, Община Камено – общинска собственост.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

С Решение №25-31/06.05.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №94-00-979/19.04.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/  на ПИ с идентификатор 52279.503.135 по КККР на с.Константиново, м-ст „Червената шума“, с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – „За вилно строителство“.

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

С Решение №26-31/26.05.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №94-00-1090/28.04.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представено задание и разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.96 по КККР на с.Константиново, м-ст „Черевната шума“, с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – „За вилно строителство“

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

С Решение №27-31/26.05.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №94-00-1067/12.05.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представено задание и разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.15 по КККР на с.Константиново, м-ст „Черевната шума“, с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – „За вилно строителство“

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

С Решение №28-31/26.05.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №94-00-1116/05.05.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представените задания и предварителни проекти на:

1.ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 80916.50.87 по КККР на з-ще на с.Черни връх, м-ст „Свети Георги, с цел урегулиране и обособяване на четири нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за жилищно строителство“;

2.ПУП-ПУР на нова улица, преминаваща по част от ПИ с идентификатор 80916.10.371 по КККР на землището на с.Черни връх;

3.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 80916.10.371 по КККР на з-ще с.Черни връх.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено