Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4099

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че Община Камено има следното инвестиционно предложение:

„Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ за достъп за ПИ с идентификатори 35883.107.189 и 35883.107.188 по КК на гр. Камено, местност „Извън регулация“ за обособяване на площадка за временно съхранение и оползотворяване на разделно събрани биоразградими отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения“

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова – Гл. специалист екология/Еколог.