Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4107

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До                                                                                                                Изх.№94-00-1034/04.07.2022 г

Васил Димитров Димитров

Иванка Банчева Димитрова

Димитринка Василева Георгиева

Николай Иванчев Георгиев

гр.Камено

ул.“Искър“ №3

(като съсобственици на УПИ  ХVI1185 в кв.98 / част от ПИ 1458 и част от ПИ 2069 по КП на гр.Камено/

 

Наско Статев Статев

гр.Камено

ул.“Стара планина“ №164

(като собственик на УПИ ХVII1208 в кв.98 / част от ПИ 1460 по КП на гр.Камено/

 

Христо Атанасов Стоянов

гр.Камено

ул.“Стара планина“ №158

(като собственик на УПИ ХІX1209 в кв.98 / част от ПИ 1461 по КП на гр.Камено/

 

 

Копие до

Василка Димитрова Карагеоргиева и

Теодора-Михаела Димитрова Карагеоргиева

ул.“Освобождение“ №137

(като наследници на Димитър Тодоров Карагеоргиев - собственик на УПИ ХVIII1208 в кв.98 / част от ПИ 1460 и част от 1461 по КП на гр.Камено/

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Василка Димитрова Карагеоргиева с искане за промяна на кадастралния план /КП/ на гр.Камено, с което се променят границите на ПИ 1461, ПИ 1458 и ПИ 1460. Въвежда се нов ПИ 2205. Границите на ПИ 2205 се провеждат в съответствие с границите на УПИ ХVIII1208 в кв.98 по плана на гр.Камено – собственост на възложителя.  Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед за одобряване промяна на кадастрален план, касаеща гореописантите имоти.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“