Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4110

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че Община Камено има следното инвестиционно предложение:

       „Благоустрояване на площадка за игра на открито и площадка за спорт на открито в ПИ 52279.501.165 по КККР на с. Константиново, община Камено“

 

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова – Гл. специалист екология/Еколог.