Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4108

                                                                                  

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

                                                                                                              Изх.№94-00-676/05.07.2022 г.

   

До

Янко Атанасов Райков

гр.Камено

ул.“Републиканска“ №6

(като собственик на УПИ V-825 в кв.51 по плана на гр.Камено / част от ПИ 1815 по КП)

 

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Минка Костадинова Илиева с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на гр.Камено, с което се изменят границите на ПИ 1815. Попълва се нов ПИ 2204 в съответствие с границите на УПИ VІ-825 в кв.51 по плана на гр.Камено – собственост на възложителя. Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в 14 дневен срок от датата на получаването на обявлението, не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед за одобряване на промяната на кадастралния план, касаеща гореописаните имоти.

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“


ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

                                                                                                                  Изх.№94-00-826/05.07.2022 г.

 

До

Живко Василев Иванов

гр.Камено

ул.“Македония“ №9

(като собственик на УПИ  Х776,777 в кв.57 / ПИ 843 по КП на гр.Камено/

 

Тодор Бонев Иванов и Нела Йорданова Иванова

гр.Камено

ул.“Лиляна Димитрова“ №2

(като собственици на УПИ ІХ777 в кв.57 / част от ПИ 842 по КП на гр.Камено/

 

Марияна Филипова Шивачева

гр.Камено

ул.“Георги Кондолов“ №58

(като съсобственик на УПИ ХІ в кв.57 / част от ПИ 842 по КП на гр.Камено/

 

Община Камено

гр.Камено

ул.“Освобождение“ №101

(като собственик на улица с о.т.99 и о.т.104 и улица с о.т.104 и о.т.103 по плана на гр.Камено/

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Живко Василев Иванов с искане за промяна на кадастралния план /КП/ на гр.Камено, с което се променят границите на ПИ 842 и ПИ 843. Границите на ПИ 843 се провеждат в съответствие с границите на УПИ Х776,777 в кв.57 по плана на гр.Камено – собственост на възложителя.  Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед за одобряване промяна на кадастрален план, касаеща гореописантите имоти.

 

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“


ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

До                                                                                                          Изх.№94-00-675/05.07.2022 г.

Михаил Иванов Атанасов и

Златинка Калчева Атанасова

гр.Камено

ул.“Републиканска“ №12

(като собственик на ид.част от УПИ ХVІ-995 в кв.87 по плана на гр.Камено / ПИ 1375 по КП)

 

Иван Атанасов Чалов, Яна Атанасова Чалова и

Желка Стоянова Чалова

гр.Камено

ул.“Републиканска“ №14

(като собственци на ид.част от УПИ ХVІ-995 в кв.87 по плана на гр.Камено / ПИ 1375 по К/)

 

Стефка Иванова Атанасова и Радко Христов Атанасов

гр.Камено

ул.“Луда Камчия“ №6

(като собственици на МЖ построена в УПИ ХVІІ-996 в кв.87 по плана на гр.Камено /ПИ 1376 по КП)

 

 

Диана Ангелова Павлова

гр.Камено

ул.“Стара планина“ №177

 (като собственик на УПИ  ХІV-997 в кв.87 по плана на гр.Камено / ПИ 1373 по КП)

 

Керанка Ангелова Чанкова

гр.Бургас

ж.к.“Братя Миладинови“ бл.30, вх.1, ет.3, ап.23

 (като собственик на УПИ  ХІV-997 в кв.87 по плана на гр.Камено / ПИ 1373 по КП)

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Христо Иванов Стоянов с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на гр.Камено, с което се изменят границите на ПИ 1374, ПИ 1375, ПИ 1376 и ПИ 1373. Границите на ПИ 1374 се попълват в съответствие с границите на УПИ ХV-1301 в кв.87 по плана на гр.Камено – собственост на възложителя. Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в 14 дневен срок от датата на получаването на обявлението, не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед за одобряване на промяната на кадастралния план, касаеща гореописаните имоти.

 

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“


                                                                                  

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

                                                                                                              Изх.№94-00-740/05.07.2022 г.

   

До

 

Ирена Атанасова Ганчева

с.Куртово Конаре, община Стамболийски, обл.Пловдив

ул.“Трета“ №20

(като наследник на Атанас Стойнов Стойнов - съсобственик на бивш парцел  ІV62 в бивш кв.25  /част от ПИ 62 по КП на с.Вратица/

 

Руси Радев Илиев

с.Свобода

 (като наследник на Марийка Костадинова Бобева - съсобственик в УПИ  ІV62 в  кв.26  /част от ПИ 62 по КП на с.Вратица/

 

Радко Димитров Хаджийски

с.Свобода

 (като наследник на Марийка Костадинова Бобева - съсобственик в УПИ  ІV62 в  кв.26  /част от ПИ 62 по КП на с.Вратица/

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Гергана Любомирова Ставрева, като наследник на Любомир Любов Ставрев, с искане за промяна на кадастралния план /КП/ на с.Вратица, с което се попълва нов ПИ 197 и нов ПИ 62. Границите на нов ПИ 197 са в съответствие с  границите на бивш парцел ІV-62 в бивш кв.25 по регулационния план на с.Вратица, одобрен със Заповед №287/23.09.1939г.  - собственост на н-ци на Атанас Стойнов Стойнов, Пенчо Екимов Маджаров и н-ци на Любомир Любов Ставрев, съгласно представен н.а.№159, т.5, д.1869/1982. Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед за одобряване промяна на кадастрален план, касаеща гореописантите имоти.

 

 

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“