Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че Община Камено има следното инвестиционно предложение:

„Изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.105.714 по КККР на гр. Камено, община Камено за изграждане на парк, открити площадки за спорт, игра, сцена и паркинг“

 

 

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова – Гл. специалист екология/Еколог.