Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4123

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – гр. Бургас, вх. № 32-00-194/25.07.2022 г. за постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 63, местност „Северно от село“, с. Полски извор, община Камено“, с възложител: Георги Георгиев.