Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4127

 

 

ДО

 

ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМЧЕВ

ул.“Георги Кондолов“ №67

гр.Камено

 (като собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.249 по КККР на землището на  гр.Камено)

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.104.250 по КККР на гр.Камено, с цел урегулиране на имота и обособяване на урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“