Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4168

До                                                                                                            Изх.№54-00-239/16.09.2022 г.

 

СТОЙЧО ЯНЕВ КАЛОЯНОВ

с.Свобода, община Камено

( наемател /собственик/ на  апартамент в УПИ Х в кв.18 по плана на с.Свобода)

 

ИВАНКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА като

управител на „Малина сън Енерджи - 57“ ЕООД

с.Малина, община Средец, област Бургас

( собственик на УПИ ІІ в кв.18 по плана на с.Свобода)

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска  администрация е постъпило заявление за процедиране на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ІІ в кв.18 по плана на с.Свобода, община Камено, с цел промяна на предназначението на имота от „за път, КОО и производство“ в „за фотоволтаична електроцентрала“, при запазване на устройствената зона Пп.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“