Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4178

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение:

       „Шредиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез мобилна шредерна в имот с идентификатор 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас“, община Камено“, с възложител: „Камекс Комерс“ ЕООД.

       Информация по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 23.09.2022 г. до 06.10.2022 г. в сградата на Община Камено, лице за контакти Богомила Куцарова и на интернет страницата на Община Камено адрес: www.kameno.bg

       Информацията е достъпна и на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите, гр. Бургас на адрес: www.riosvbs.com в Превантивна дейност /ОВОС/ Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на Наредба за ОВОС.

       Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 17:00 часа на 06.10.2022 г. в Деловодството на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, както и на електронен адрес: obshtina@kameno.bg.