Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4181

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”   

                                                                                   

                                                                                                              

До                                                                                                                 Изх.№94-00-232/26.09.2022 г.   

Бончо Неделчев Андонов

с.Кръстина

 (като наследник на Станка Стоянова Андонова - собственик на УПИ І -129 в кв.37 / част от ПИ 129 по КП / по плана с.Кръстина, общ. Камено)

 

Янко Неделчев Андонов

с.Кръстина

 (като наследник на Станка Стоянова Андонова - собственик на УПИ І -129 в кв.37 / част от ПИ 129 по КП / по плана с.Кръстина, общ. Камено)

 

Веселина Неделчева Андонова

с.Кръстина

 (като наследник на Станка Стоянова Андонова - собственик на УПИ І -129 в кв.37 / част от ПИ 129 по КП / по плана с.Кръстина, общ. Камено)

 

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-940/29.08.2022 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на с.Кръстина, състояща се в промяна на границите на ПИ 129 в кв.37 по плана на с.Кръстина. Целта на промяната е попълване на нов ПИ 181 в съответствие с границите на УПИ ХІІ-129 в кв.37 и нов ПИ 182.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“