Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4182

                                                                                  

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

                                                                                                              

До                                                                                                                 Изх.№94-00-675/26.09.2022 г.   

Михаил Иванов Атанасов и

Златинка Калчева Атанасова

гр.Камено

ул.“Републиканска“ №12

(като собственик на ид.част от УПИ ХVІ-995 в кв.87 по плана на гр.Камено / ПИ 1375 по КП)

 

Иван Атанасов Чалов, Яна Атанасова Чалова и

Желка Стоянова Чалова

гр.Камено

ул.“Републиканска“ №14

(като собственци на ид.част от УПИ ХVІ-995 в кв.87 по плана на гр.Камено / ПИ 1375 по К/)

 

Стефка Иванова Атанасова и Радко Христов Атанасов

гр.Камено

ул.“Луда Камчия“ №6

(като собственици на МЖ построена в УПИ ХVІІ-996 в кв.87 по плана на гр.Камено /ПИ 1376 по КП)

 

Ана Пенкова Русинова и

Рангел Аспарухов Русинов

гр.Камено

 (като собственици на УПИ  ХІV-997 в кв.87 по плана на гр.Камено / ПИ 1373 по КП)

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-923/22.08.2022 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на гр.Камено, състояща се в промяна на границите на ПИ 1373, ПИ 1374, ПИ 1375 и ПИ 1376 в кв.87 по плана на гр.Камено. Попълва се нов ПИ 1374 в съответствие с границите на УПИ ХV-1301 в кв.87 собственост на възложителя и нови ПИ 1373, ПИ 1375 и ПИ 1376.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“