Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4183

                                  

                                                                                  

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

                                                                                                              

До     

                                                                                                                    Изх.№94-00-1034/26.09.2022 г.   

Васил Димитров Димитров

Иванка Банчева Димитрова

Димитринка Василева Георгиева

Николай Иванчев Георгиев

гр.Камено

ул.“Искър“ №3

(като съсобственици на УПИ  ХVI1185 в кв.98 / част от ПИ 1458 и част от ПИ 2069 по КП на гр.Камено/

 

Наско Статев Статев

гр.Камено

ул.“Стара планина“ №164

(като собственик на УПИ ХVII1208 в кв.98 / част от ПИ 1460 по КП на гр.Камено/

 

Христо Атанасов Стоянов

гр.Камено

ул.“Стара планина“ №158

(като собственик на УПИ ХІX1209 в кв.98 / част от ПИ 1461 по КП на гр.Камено/

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-922/22.08.2022 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на гр.Камено, състояща се в промяна на границите на ПИ 1458, ПИ 1460 и ПИ 1461 в кв.98 по плана на гр.Камено. Попълва се нов ПИ 2205 в съответствие с границите на УПИ ХVІІІ-1208 в кв.98 собственост на възложителя и нови ПИ 1458, ПИ 1460 и ПИ 1461.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“