Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4274

 

 

Изх.№54-00-387/24.01.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

Със Заповед № РД-09-004/04.01.2023г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и становище с изх.№54-00-387/03.01.2023г. на Главен архитект на Община Камено, се разрешава изработване на КПИИ със следните самостоятелни части: 1.Проект за изменение на подробен устройствен планплан за регулация и застрояване /Изменение на ПУП –ПРЗ/ на УПИ І-91, представляващ ПИ с идентификатор 52279.10.508 по КККР на с.Константиново, Община Камено, с цел промяна на отреждането от „за производства от хранително-вкусова промишленост и техническа инфраструктура“ в „за производства от хранително-вкусова промишленост и техническа инфраструктура, фотоволтаична електроцентрала и трафопост“.  2.Технически инвестиционен проект за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW“ в УПИ І-91, представляващ ПИ с идентификатор 52279.10.508 по КККР на с.Константиново, Община Камено.

 

 

 

Дирекция „УТЕСК“

Община Камено